FANDOM


กลุ่มสามสมิง เป็นชื่อเรียกตัวเองของสมิงกลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยหมิง เมฆ และปลา กลุ่มสามสมิงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มสมิงหัวสมัยใหม่ไม่กี่กลุ่มที่ศึกษาค้นคว้าด้านเทคโนโลยีและประดิษฐ์อาวุธขึ้นใช้ รวมทั้งไม่เห็นด้วยกับแนวทางของสมิงหัวเก่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมกับกองกำลังผีร้าย กลุ่มสามสมิงยังเป็นกำลังรบหลักของฝ่ายสมิงใหม่ในสงครามกลางเมืองสมิงอีกด้วย

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.