FANDOM


มนุษย์
{{{image}}}

ประเภท ปกติ
ส่วนสูง/ความยาว โตเต็มวัย 140-200cm
น้ำหนัก โตเต็มวัย 35-150kg
เพศ ชายและหญิง
ที่มา ไม่แน่ชัด
ช่วงปีที่มีอยู่ 20000 ปีก่อน - ปัจจุบัน
ช่วงชีวิต 80-100 ปี
ประชากร 4,500,000,000+
สถานะ ปกติ
สเกลซอ 4-3-2-3-I
ภาษา ตามถิ่นที่อยู่
การปกครอง ตามถิ่นที่อยู่