FANDOM


รัฐเวียงตาน (ภาษาบาหม่อน: "เตียน", ภาษาเยว่: 香蕉庄, pinyin: xiāngjiāozhōu "รัฐกล้วย") เป็นรัฐในภาคเหนือของสารขัณฑ์ติดชายแดนเยว่ รัฐเวียงตานมีพรมแดนด้านทิศเหนือ ตะวันตกและตะวันออกติดกับเยว่ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับรัฐเชียงหลวง ทิศใต้ติดกับรัฐเวียงคำ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับรัฐดอยงัด

รัฐเวียงตานเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในหมู่รัฐทางเหนือ แต่ไม่ได้มีประชากรมากที่สุดเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงที่มีอากาศหนาวเย็น รัฐนี้มีประชากรมากเป็นอันดับสิบของสารขัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ตานนะคอนซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดก็เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สดในหมู่รัฐทางเหนือและอีสาน และมีเศรษฐกิจทีเข้มแข็งเป็นอันดับหนึ่งของสารขัณฑ์ควบคู่ไปกับเมืองเชียงหลวง โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ปีละราว 5% และอัตราการว่างอยู่ที่เพียง 0.7%

ภูมิประเทศ Edit

รัฐเวียงตานมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เทือกเขาที่สำคัญที่สุดคือเทือกเขาตานปันน้ำ เทือกเขาตานปันน้ำตะวันออก และเทือกเขาเวียงคำ เทือกเขาตานปันน้ำและเวียงคำทอดตัวอยู่ทั่วทิศตะวันตกและเป็นอุปสรรคสำคัญในการตั้งรกรากหรือทำการเพาะปลูก และทำให้ทั้งรัฐมีสภาพอากาศหนาวเย็นแบบเทือกเขา จุดสูงสุดของรัฐอยู่ที่ดอยตานหลวง (12,424m) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในสารขัณฑ์ ทวีปเยว่ และโลก

แม่น้ำตานซึ่งมีต้นสายอยู่ในเทือกเขาตานปันน้ำทางตอนเหนือไหลผ่ากลางรัฐและเลียบไปกับชายแดนทางตอนใต้ ทำให้เกิดที่ราบริมฝั่งแม่น้ำตานซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญๆหลายเมืองได้แก่ตานนะคอน เชียงพิงค์ เขลางค์ เชียงม่วนรวมทั้งเชียงผานซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ ทางตอนกลางของรัฐยังมีทะเลสาบขนาดใหญ่มากมายซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในช่วง 30,000-40,000 ปีที่แล้ว หรือไม่ก็เกิดจากอุกกาบาตพุ่งชน ทะเลสาบเหล่านี้ซึ่งมีพื้นที่รวมกันราว 84,000 ตารางกิโลเมตรเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของรัฐ

ด้วยความที่เป็นที่สูงและมีภูมิอากาศชุ่มชื้น พื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐจึงมีสภาพเป็นป่าสน ในแถบเทือกเขามีสภาพเป็นทุ่งน้ำแข็งหรือทุนดรา สภาพอากาศเช่นนี้ทำให้พืชอาหารส่วนใหญ่ไม่สามารถเจริญเติมโตได้และทำให้รัฐเวียงตานต้องพึ่งการนำเข้าอาหาร อย่างไรก็ตาม การปลูกพืชในเรือนกระจกควบคุมอุณหภูมิหรือในอาคารก็เป็นที่นิยมอย่างมากในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา และลดการนำเข้าอาหารลงไปได้พอสมควร

ภูมิอากาศ Edit

ประวัติศาสตร์ Edit

ประชากรศาสตร์ Edit

ประชากร Edit

เชื้อชาติและบรรพบุรุษ Edit

ภาษา Edit

ศาสนา Edit

วัฒนธรรม Edit

เศรษฐกิจ Edit

อุตสาหกรรมยานพาหนะ Edit

อุตสาหกรรมหนักอื่นๆ Edit

ภาคบริการ Edit

การเกษตร Edit

การขนส่ง Edit

การเมืองและการปกครอง Edit

ดูเพิ่มเติม Edit

การแบ่งเขตการปกครองของสารขัณฑ์'
รัฐ
รัฐกรีบุรี · รัฐเกาะยาว · รัฐเขาขวาง · รัฐคีรีรัฐ · รัฐเชียงหลวง · รัฐล้านม้า · รัฐท่าฉลอม · รัฐธรรมสพณ์ · รัฐนครเขื่อนขันธ์ · รัฐนครคีรี · รัฐนพรัฐ · รัฐนิลธานี · รัฐป่าซาง · รัฐป่าหมอก · รัฐไพรสุข · รัฐมาดีเราะห์ · รัฐมานาที · รัฐดอยงัด · รัฐแม่ละเมา · รัฐเมืองดาบ · รัฐริมบรรพต · รัฐล้านม้า · รัฐล้านเวียง · รัฐแหลมสก · รัฐวัฒนานคร · รัฐเวียงคำ · รัฐเวียงตาน · รัฐสมุทรธานี · รัฐสองแคว · รัฐสารขัณฑ์ · รัฐสุพรรณภูมิ · รัฐหาดป่าแก้ว · รัฐอะระวิน
เขตปกครองพิเศษ
เขตปกครองพิเศษบางชนะ · เขตปกครองพิเศษทุ่งใหญ่
เขตปกครองตนเอง
เขตปกครองตนเองบาฮาซะ · เขตปกครองตนเองสะมิตัน