FANDOM


ล้านเวียง

ชื่ออื่นๆ ศรีสัตนาคนหุต
ประเทศ สารขัณฑ์
รัฐ ล้านเวียง
ผู้ว่าการเมือง มิถิลา วรรณสรณ์
ประชากร (ตัวเมือง) 2,941,536 (4154)
ประชากร (พื้นที่) 4,110,783 (4154)
ภาษา สารขัณฑ์, อีสาน
เขตเวลา MT+8 เวลากลางสารขัณฑ์


เมืองหลวงระดับรัฐของสารขัณฑ์
กรีบุรี · เกาะยาว · เขาขวาง · คีรีรัฐนิคม · เชียงหลวง · ตานนะคอน · ท่าฉลอม · ธรรมสพณ์ · นครเขื่อนขันธ์ · นครคีรี · นพรัฐ · นิลธานี · ป่าซาง · ป่าหมอก · ไพรสุข · มาดีเราะห์ · มานาที · แม่งัด · แม่ละเมา · เมืองดาบ · ริมบรรพต · ล้านเวียง · แหลมสก · วัฒนานคร · เวียงแก่น · เวียงคำ · สมุทรธานี · สหัสวารี · สองแคว · สุพรรณภูมิ · หาดป่าแก้ว · อะระวิน ·