FANDOM


สงครามกลางเมืองสมิง เป็นสงครามกลางเมืองของสมิง ระหว่างกลุ่มสมิงส่วนใหญ่ซึ่งสนับสนุนกองกำลังผีร้ายในการโจมตีตานีเพื่อยึดครองอำนาจจากมนุษย์ กับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มสมิงใหม่ซึ่งต่อต้านกองกำลังผีร้าย การรบส่วนใหญ่อยู่ในป่าแสนคำและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าปรมาณูแสนคำสงครามนี้กินเวลาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนของปี 4154 จนจบลงในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 4155 ด้วยชัยชนะของฝ่ายสมิงใหม่ กินเวลาทั้งหมดสามเดือน เหตุการณ์นี้ทำให้สมิงเกือบสองร้อยตนจากทั้งสองฝ่ายเสียชีวิต และอีกกว่าร้อยตนบาดเจ็บ